top of page

REGULAMIN DAROWIZN

§1 Postanowienia ogólne

 1. ​Fundacja Uzdrawialnia (dalej nazywana "Fundacją") przyjmuje darowizny zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

 2. Darowizny mogą być przyjmowane w różnej formie, takiej jak środki finansowe, mienie ruchome, nieruchomości, akcje, obligacje, czy inne aktywa.

 3. Strona www.uzdrawialnia.com umożliwia:

  • przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji,

  • subskrypcję do list mailingowych Fundacji.

 4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 5. Przed przekazaniem darowizny lub przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w stopce strony.

§2 Zasady przekazywania darowizn

 1. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem:​

  • przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności PayPall DotPay, obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S.A r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank)upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg,

  • przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności PayU dostępnego pod adresem: https://poland.payu.com/, obsługiwanego przez firmę PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08- 495, REGON 300523444,

  • przelewu, w przypadku zbiórek społecznościowych, za pośrednictwem serwisów i platform crowdfundingowych,

  • przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji w Banku mBank S.A. o numerze: PL17 1140 2004 0000 3802 8411 0822. W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe Fundacji".

 2. W celu bezpośredniego wsparcia wybranego przez siebie projektu lub inicjatywy realizowanych przez Fundację w tytule przelewu należy wpisać pełną nazwę projektu lub inicjatywy.

 3. W celu przekazania darowizny przez link do płatności, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie www.uzdrawialnia.com, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu Paynow.

 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 

  • przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Apple Pay, Google Pay)

  • przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU jest dostępna na stronie https://poland.payu.com/

  • kart płatniczych,

  • dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku. 

 5. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności – PayU.

 6. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Szczegółowy opis składania reklamacji można znaleźć bezpośrednio na stronie Internetowej operatora Płatności.

 7. ​Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności Paynow nie podlegają zwrotom.
 8. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.

 9. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji www.uzdrawialnia.com.

 10. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą, dopiero po potwierdzeniu przez fundację zgody na przyjęcie darowizny od Darczyńcy.

 11. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.

 12. Przekazanie darowizny zostaje stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.

§3 Cel darowizn

 1. Darowizny przyjmowane przez Fundację mają na celu wspieranie misji i celów statutowych Fundacji.

 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia darowizn, które są sprzeczne z jej misją, celami lub naruszają obowiązujące przepisy prawa.

§4 Odrzucanie darowizn

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do odrzucenia darowizn, które są sprzeczne z jej misją, celami lub naruszają obowiązujące przepisy prawa.

 2. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu darowizny zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji.

§5 Rozliczenia finansowe

 1. Fundacja zobowiązuje się do zachowania przejrzystości w zakresie gospodarowania darowiznami i do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących rozliczeń finansowych.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja Uzdrawialnia z siedzibą w Sopocie, Ul. Mazowiecka 3/2, 81-862 Sopot, o numerach KRS: 0001054243, NIP: 8961629134, REGON: 526237485.

 2. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Darczyńca podaje wszelkie dane, w tym dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.

 5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.

 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.

 7. Darczyńca może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.

 9. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem – płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy. 

 10. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej. 

 11. Administrator przekaże ponadto dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.

 12. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 13. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 15. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres fundacja@uzdrawialnia.com

 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Fundacji.

bottom of page